Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) elaborat de România şi aprobat de Comisia Europeană  defineşte intervenţia Fondului Social European în România în acord strategia de dezvoltare din domeniul resurselor umane.

POSDRU a fost elaborat în conformitate cu prevederile Orientărilor Strategice Comunitare privind Coeziunea, cu Strategia Lisabona privind ocuparea şi locurile de muncă, ţinându-se cont de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispoziţiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispoziţiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

Obiectiv general POSDRU: 

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Obiective specifice:

  • Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv educaţia superioară şi cercetarea;
  • Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii;
  • Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
  • Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive;
  • Promovarea inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale;
  • Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
  • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este structurat pe 7 Axe Prioritare şi 21 Domenii Majore de Intervenţie.

Fiecare axă prioritară ia în considerare conceptul de dezvoltare durabilă în sensul promovării unor măsuri specifice care vor trebui implementate pentru a crea un echilibru între nevoile economice, sociale şi cele din domeniul protecţiei mediului înconjurător, asigurând prosperitate pentru generaţiile actuale şi viitoare. Dezvoltarea durabilă este recunoaşterea faptului că obiectivele economice, sociale şi de mediu nu pot fi realizate separat.