Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

A

Acceptarea ofertei câştigătoare 
Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare.
Acord-cadru 
Înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităti contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere.
Adiţionalitate
 
Nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleaşi tipuri de măsuri finanţate din fondurile structurale.
Ajutor de stat
Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unităţilor administrative-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerată incompatibilă cu un mediu concurenţial normal.
Angajament legal 
Orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.
Audit public intern
Activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
Autoritate de certificare şi plată
Structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei si Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.    
Autoritate de Management
Structura din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operaţional.
Avans
Sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale.
Axă Prioritară
Una dintre priorităţile selecţionate de autoritatea de gestionare a programului operaţional în cauză sau în cadrul responsabilităţii sale în conformitate cu criterii stabilite de Comitetul de monitorizare şi aplicate de unul sau mai mulţi beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparţin

B

Beneficiar
Un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniile public sau privat, responsabil pentru iniţierea, sau iniţierea şi implementarea operaţiunilor. În cadrul shemelor de ajutor de stat, în baza articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private care realizează un proiect individual şi primesc ajutor public.
Beneficiar final 
Organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat, responsabil/ responsabilă cu execuţia proiectelor sau a măsurilor finanţate.

C

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 
Documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare şi identificând legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi programul naţional de reformă.
Cerere de finantare Formularul completat de catre solicitant, în vederea obtinerii finantarii printr-un Program Operational.
Cheltuială publică
Orice participare publică la finanţarea unor operaţiuni, provenită din bugetul statului, al autorităţilor regionale sau locale, din bugetul general al Comunităţii Europene privind Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, sau orice altă cheltuială similară. Orice participare la finanţarea unor operaţiuni, provenind din bugetul organismelor de drept public sau al asociaţiilor formate din una sau mai multe autorităţi regionale, locale sau din organisme de drept public, care acţionează în conformitate cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004, privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii este considerată cheltuială similară.
Cheltuieli conexe proiectului
Cheltuielile care intervin în derularea proiectelor finanţate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autorităţi, instituţii sau societăţi comerciale din sectorul public, unitate administrativ-teritorială, organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale.
Cheltuieli eligibile
Cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului.Cheltuieli generale de administraţie Reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul operaţiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de fiecare autoritate de management şi se aprobă prin ordin comun al ministrului coordonator al autorităţii de management şi al ministrului economiei şi finanţelor.
Cheltuieli neeligibile
Cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale.
Cofinanţare Finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse externe.
Comitetul de Monitorizare
Organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.
Concurent
Oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii.
Contract de achiziţie publică
Contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.
Contract de concesiune de lucrări publice
Contractul care are aceleaşi caracteristici caşsi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite.
Contract de concesiune de servicii
Contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite.
Contract de finanţare
Reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.
Contractant
Ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică.
Contribuţia naţională
Totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării programelor operaţionale, fiind formată din cofinanţarea publică, cheltuielile conexe şi cheltuielile neeligibile.
Control financiar preventiv
Activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.
Control financiar public intern
Întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entităţilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern şi dintr-o unitate centrală care este responsabilă de armonizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de control şi audit.
Control intern
Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

D

Documentaţie de atribuire 
Documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă.
Documentul Cadru de Implementare
Documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a strategiei definite prin programul operaţional.
Domeniul major de intervenţie Sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.

F

Faliment Demersurile de nesolvabilitate în accepţiunea Articolului 2(a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000.
Fondul de Coeziune (FC) Instrumentul financiar care sprijină investiţii în domeniul infrastructurii de transport şi mediu.
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) 
Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii.
Fondul Social European (FSE) 
Fondul Structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare a resurselor umane.
Fonduri publice
Sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale.
Fondurile comunitare 
Sume provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea. Europeană
Fondurile structurale (FS)
Instrumente financiare(FEDR,FSE) prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

G

Ghidul solicitantului
Indrumar pentru completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programelor operaţionale.

I

IMM-uri
Acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte 50 milioane euro, fie un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte 43 milioane euro.
Incluziune socială 
Setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.
Instrumente structurale
Reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondului Social European (FSE) şi Fondului de Coeziune (FC).
Întreprindere mică
Întreprinderea care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau rezultatul anual al bilanţului contabil nu depăşeşte 10 milioane euro.

L

Licitatie de proiecte 
Invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categoriiclar identificate de solicitanti, în vederea depunerii cererilor de finantare pentruproiecte, în cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare dintr-unProgram Operational

M

Microîntreprindere
Întreprinderea care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau rezultatul anual al bilanţului contabil nu depăşeşte 2 milioane euro.

O

Obiectivul convergenţă
Obiectivul finanţat din instrumentele structurale, cu scopul creşterii convergenţei statelor membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate.
Oferta
Actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică.
Operaţiune
Un proiect sau un grup de proiecte selecţionate de autoritatea de gestiune a programului operaţional în cauză sau sub supravegherea acesteia din urmă în conformitate cu criteriile stabilite de Comitetul de monitorizare şi aplicată de unul sau mai mulţi beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparţine
Operator economic
Orice personă fizică sau juridică sau orice altă entitate ce participă la implementarea asistenţei din partea Fondurilor, cu excepţia situaţiei în care un Stat Membru îşi exercită prerogativele ca autoritate publică;Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări – persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări.
Operatorul sistemului electronic de achiziţii publice Persoana juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire.
Organism Intermediar
Orice organism sau serviciu public sau privat care acţionează sub supravegherea unei autorităţi de gestionare sau de certificare şi care îndeplineşte atribuţiile pentru aceasta din urmă faţă de beneficiarii care aplică operaţiunile

P

Planul Naţional de Dezvoltare 
Documentul de planificare strategică şi programare financiară, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a ţării pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale.  Plată directăTransferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, direct de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar.
Plată indirectă
Transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, indirect de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar, prin intermediul Unităţii de plată.
Prefinanţare
Sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaţii neguvernamentale – prin plată directă sau prin plată indirectă – pentru lichidarea angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.
Procedura de atribuire Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părtilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restransă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii.
Program Operaţional
Document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un Fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDER
Proiect generator de venituri
Orice proiect care implica o infrastructura a carei folosire presupune aducerea de câstiguri directe beneficiarului si orice operatiune rezultata din vânzarea sau închirierea de terenuri sau cladiri.
Propunere financiară
Parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire.
Propunere tehnică
Parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă.

R

Regiuni eligibile pentru ajutoarele de stat regionale - regiunile în care PIB/locuitor este mai mic de 75% din media Uniunii Europene [art. 87 alin. (3) lit. a) din Tratat].- regiunile în care sunt identificate probleme socio-economice în baza indicatorilor naţionali, propuse de Statele Membre [art. 87 alin. (3) lit. c)].- regiuni de tipul NUTS-II*3), cu o densitate a populaţiei situată sub 8 locuitori/km^2 sau regiunile geografice de tipul NUTS-III, cu o densitate a populaţiei situată sub 12,5 locuitori/km^2.*3) NUTS reprezintă un sistem de clasificare teritorială, instituit prin Regulamentul nr. 1059/2003, folosit de EUROSTAT pentru culegerea datelor statistice. La nivelul 2 (NUTS II) se regăsesc şi cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

S

Sistemul Unic de Management al Informaţiei(SMIS)
Sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă

T

Tratat
Tratatul pentru infiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare.

U

Unitate de plată
Structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari.