Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Hotărârea nr. 874 din 18/08/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice (Monitorul Oficial nr. 615 din 31 august 2010)

file icon pdf Hotărârea nr. 1883 din 24/11/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Mediu” pentru care se aplica prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice si ale art. 54 alin. (9 1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr. 854 din 21 decembrie 2010)

file icon pdf Ordin comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

file icon pdf OUG nr. 57 din 26/06/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice  (Monitorul Oficial nr. 436 din 29 iunie 2010)

file icon pdf OMFP nr. 673 din 13/04/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora (Monitorul Oficial  nr. 355 din 27 mai 2009)

file icon pdf Ordin comun MAI/MFP nr. 75/767 din 30/04/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale

file icon pdf H.G. nr. 445 din 8/04/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

file icon pdf Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

file icon pdf Ordin nr. 1187 din 16 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005

file icon pdf H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi

file icon pdf Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale- Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 2 iulie 2010

file icon pdf OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice,a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

file icon pdf Hotărâre nr. 264 din 13/03/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice (republicată cu modificări în Monitorul Oficial  nr. 109 din  5 februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare – Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 august 2010

file icon pdf Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare- Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 noiembrie 2010